Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach - +

 

 

GDZIE JESTEŚMY?

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach

Jaświły 71

19-124 Jaświły

tel. 085 7168051

      085 7278050

fax. 085 7278051

 

 Dyrektor - Beata Komosa
085 7278052

 Wicedyrektor - Halina Bierć
085 7278055

 Intendentka: 085 7278053

 Pokój naucz. 085 7278054

 Pedagog: 085 7278056

 Higienistka: 085 7278058

 Dyżurka: 085 7278057

 

email:sekretariat@jaswily.pl

 

 

| |
  Ogłoszenie
   Opublikowano 17-11-2020 o godz: 23:14  przez użytkownika: jacek
Ogłoszenie nr 611574-N-2020 z dnia 2020-11-17 r.

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
nie dotyczy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach, krajowy numer identyfikacyjny 00026774300000, ul. Jaświły 71 , 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. (85)7278050, e-mail sekretariat@jaswily.pl, faks (85)7278051.
Adres strony internetowej (URL): http://gimnazjum.jaswily.pl/gimnazjum/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://gimnazjum.jaswily.pl/gimnazjum/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://gimnazjum.jaswily.pl/gimnazjum/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
nie dotyczy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, posłańca lub osobiście
Adres:
Jaświły 71, 19-124 Jaświły

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach
Numer referencyjny: SP.262.13.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na dowożeniu dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Jaświłach, taborem w ramach linii regularnych, przystosowanym do usług publicznego transportu zbiorowego, z wyznaczonych miejscowości na terenie gminy Jaświły poprzez sukcesywną sprzedaż biletów miesięcznych. W formularzu ofertowym wykonawca musi podać cenę za przewóz 1 ucznia na każdej trasie w skali 1 miesiąca (cenę biletu miesięcznego). 2. Pod pojęciem dowożenie rozumie się: dowożenie uczniów z przystanków komunikacji zbiorowej w miejscowościach, w których mieszkają, do Szkoły Podstawowej w Jaświłach oraz odwożenie ich trasą powrotną po zakończeniu zajęć w dni nauki szkolnej. 3. Wykonawca w celu realizacji usługi utworzy regularne przewozy pasażerskie na terenie gminy Jaświły, na warunkach i w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 60, poz. 125 i poz. 730) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2435 oraz z 2019 r. poz. 730). Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymogów stawianych przewoźnikowi, wynikających z w/w ustaw oraz innych przepisów niezbędnych do prawidłowego świadczenia transportu zbiorowego. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed uzyskaniem zezwolenia właściwego organu do wykonywania przewozów regularnych na terenie Gminy Jaświły, przedstawi Zamawiającemu rozkłady jazdy z poszczególnych tras. Przebieg tras zostanie ustalony z Zamawiającym i musi zostać przez niego zaakceptowany. 5. Wykonawca może świadczyć odpłatne usługi transportowe na rzecz innych osób w ramach opłat biletowych z zastrzeżeniem, iż musi w pierwszej kolejności zapewnić miejsca siedzące uczniom w ramach zawartej umowy. 6. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi w poniżej określonych liniach komunikacyjnych: 1) linia komunikacyjna nr 1: Brzozowa – Brzozowa Kolonia – Bobrówka - Jaświły; liczba dzieci (na dzień ogłoszenia przetargu) 52, długość trasy około 40 km. 2) linia komunikacyjna nr 2: Mikicin Kolonia – Dolistowo Stare – Radzie – Smogorówka Goniądzka – Smogorówka Dolistowska – Radzie – Moniuszki - Jaświły; liczba dzieci (na dzień ogłoszenia przetargu) 20, długość trasy około 24 km; 3) linia komunikacyjna nr 3: Mikicin Kolonia – Mikicin – Dzięciołowo – Mikicin - Jaświły; liczba dzieci (na dzień ogłoszenia przetargu) 54, długość trasy około 36 km; 4) linia komunikacyjna nr 4: Jaświłki – Mociesze – Gurbicze – Rutkowskie Duże - Jaświły liczba dzieci (na dzień ogłoszenia przetargu) 47, długość trasy około 16 km. 5) Linia komunikacyjna nr 5: Rutkowskie Duże – Rutkowskie Małe – Szpakowo – Bagno – Starowola – Romejki – Jaświły liczba dzieci (na dzień ogłoszenia przetargu) 48, długość trasy około 25 km. Koszt dojazdu do przystanków początkowych i końcowych powinien być ujęty w cenie zamówienia i nie podlega odrębnemu rozliczeniu. 7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursów w dniach nauki szkolnej od poniedziałku do piątku w godzinach: - 7:30÷8:25 – przyjazd dzieci do szkoły w Jaświłach ze wszystkich miejscowości - 13:15, 14:10, 15:05 – odjazdy dzieci do miejscowości w których mieszkają Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy przedstawi projekt rozkładu jazdy na poszczególne linie komunikacyjne. Zamawiający każdorazowo poinformuje Wykonawcę o konieczności zmian w rozkładzie jazdy lub wskaże dni w których zmniejszy lub zwiększy liczbę kursów. 8. W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: 1) świadczenia usług przewozowych z uwzględnieniem wprowadzanych przez Zamawiającego stałych, okresowych i doraźnych zmian rozkładów jazdy i przebiegu autobusowych linii komunikacyjnych obsługiwanych przez Wykonawcę. 2) należytej dbałości o właściwy stan techniczny autobusów. 3) zapewnienia obsługi /jedna osoba w autobusie/ do opieki podczas dowozu dzieci i młodzieży – osoby te nie mogą posiadać zakazu pracy z dziećmi i młodzieżą. 4) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zaistniałych przeszkodach w świadczeniu usługi, w szczególności o wszelkich zdarzeniach drogowych z udziałem autobusów Wykonawcy. 5) załatwiania we własnym zakresie wszelkich skarg i reklamacji pasażerów oraz niezwłocznego przekazywania do Zamawiającego kopii tych skarg i reklamacji wraz z informacjami o sposobie ich załatwienia. 6) zaspokajanie we własnym zakresie uzasadnionych roszczeń zgłaszanych przez pasażerów i inne podmioty, które poniosły szkody z winy Wykonawcy w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę usług. 7) uzyskania i utrzymania w okresie wykonywania zamówienia wszelkich wymaganych prawem licencji, zezwoleń, zaświadczeń oraz zgód niezbędnych do realizacji usługi. 8) w przypadku awarii autobusu niezwłoczne zapewnienie autobusu rezerwowego. 9) w okresie jesienno-zimowym pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane, na stopniach wejściowych do autobusów nie może zalegać lód i nie mogą być śliskie. 10) przestrzegania obowiązujących przepisów w szczególności Prawa przewozowego, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. 9. Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi projekt regulaminu przewozów autobusowych w gminnych przewozach pasażerskich. 10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pasażerów w autobusach podczas wykonywanych usług na liniach komunikacyjnych. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 12. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia - na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia związanych z kierowaniem pojazdem - jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). 13.Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę: 1.)Wykonawca zobowiązuje się na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie lub inne dokumenty potwierdzające , że osoby o których mowa w pkt 12 niniejszej specyfikacji są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy określonej w Opisie Przedmiotu Zamówienia będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy. Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie osób na podstawie umowy o prace mogą być: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt 7 niniejszej specyfikacji. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie , że wymagane czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę , podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia; b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę . Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów nr PESEL pracowników). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopia dowodu potwierdzająca zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 2) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę zatrudnienia osób na umowę o pracę – Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających zatrudnianie tych osób na podstawie umowy o pracę.

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2021-01-04 lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty,powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 2. Aktualna licencja na wykonywanie transportu drogowego, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wydanaą przez odpowiedni organ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
termin płatności 40,00
cena 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszcza się wprowadzanie zmian z zachowaniem obowiązujących przepisów jeśli: a) zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego w zakresie realizacji choćby części niniejszej umowy, b) są konieczne dla prawidłowego wykonania zadania, c) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zakupywanych biletów ze względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, d) Wystąpią okoliczności uzasadniające konieczność dokonania zmian w rozkładzie jazdy, przy czym zmiana umowy w tym zakresie może nastąpić wyłącznie pod warunkiem złożenia stosownego wniosku przez Wykonawcę i akceptacji zmiany przez Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-01, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Pobierz SIWZ

INFORMACJA O ZMIANIE TRESCI SIWZ
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

#LINKS#

  Oficjalna witryna Zespołu Szkół w Jaświłach
(c) Jacek, 1999-2013


     
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry
/