Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach - +

 

 

GDZIE JESTEŚMY?

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach

Jaświły 71

19-124 Jaświły

tel. 085 7168051

      085 7278050

fax. 085 7278051

 

 Dyrektor - Beata Komosa
085 7278052

 Wicedyrektor - Halina Bierć
085 7278055

 Intendentka: 085 7278053

 Pokój naucz. 085 7278054

 Pedagog: 085 7278056

 Higienistka: 085 7278058

 Dyżurka: 085 7278057

 

email:sekretariat@jaswily.pl

 

 

| |
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
   Opublikowano 23-01-2020 o godz: 17:41  przez użytkownika: jacek
Zamawiający:
Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach
reprezentowana przez Beatę Komosa – Dyrektora, z siedzibą Jaświły 71, 19-124 Jaświły,
tel.85 716 80 51, fax. 85 727 80 52,
http://gimnazjum.jaswily.pl/gimnazjum/
, na podstawie art. 92
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy na:
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów
dojeżdżających do Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach

W prowadzonym postępowaniu w terminie zgodnym z SIWZ złożono 1 ofertę.
Wybrana została oferta Nr 1:
Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna
ul. Bohaterów Monte Cassino 8
15-873 Białystok
Oferowana cena:
262 448,55 zł
Uzasadnienie wyboru: oferta nie podlega odrzuceniu i otrzymała największą ilość punktów w
oparciu o kryterium ceny.
Streszczenie oceny złożonych ofert:Wykonawców wykluczonych z postępowania: 0
Odrzuconych ofert: 0.
Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI Środki ochrony prawnej.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art.
94 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
#LINKS#

  Oficjalna witryna Zespołu Szkół w Jaświłach
(c) Jacek, 1999-2013


     
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry
/