Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach - +

 

 

GDZIE JESTEŚMY?

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach

Jaświły 71

19-124 Jaświły

tel. 085 7168051

      085 7278050

fax. 085 7278051

 

 Dyrektor - Beata Komosa
085 7278052

 Wicedyrektor - Halina Bierć
085 7278055

 Intendentka: 085 7278053

 Pokój naucz. 085 7278054

 Pedagog: 085 7278056

 Higienistka: 085 7278058

 Dyżurka: 085 7278057

 

email:sekretariat@jaswily.pl

 

 

| |
  Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Jaświłach
   Opublikowano 19-10-2015 o godz: 17:32  przez użytkownika: jacek
Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Jaświłach

Podstawa prawna :
1. Art.. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 ( Dz. U z dnia 9 maja 2007, Nr 80 )
2. Statut Zespołu Szkół w Jaświłach

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1 W Zespole Szkół w Jaświłach działa Rada Rodziców. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaświłach.

Art. 2 Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
1. organ szkoły – należy rozumieć Dyrektora Szkoły , Radę Pedagogiczną , Radę Szkoły , Samorząd Uczniowski,
2. statut szkoły – należy rozumieć Statut Zespołu Szkół w Jaświłach

Art. 4 Rada Rodziców jest organem szkoły.
Art. 5 Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok , począwszy od dnia wyborów do czasu wyboru nowej rady, nie później niż do 30 września następnego roku .
Art. 6 Członkostwo w Radzie Rodziców trwa na czas nauki dziecka w szkole . Z chwilą zaprzestania uczęszczania dziecka do szkoły rodzic przestaje być członkiem Rady Rodziców.

Art. 7 Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności , w którym określa szczegółowo:
1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Oddziałowych Rad Rodziców, wyborów
reprezentantów do Rady Rodziców Szkoły .
3. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu.

Rozdział II
Skład Rady Rodziców

Art. 8 Radę Rodziców stanowią przedstawiciele Rad Oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Każdą Radę Oddziałową reprezentuje jeden przedstawiciel .

Art. 9 Najwyższą władzą Rady Rodziców jest plenarne zebranie przedstawicieli Rad Oddziałowych , o których mowa w Art. 6 Regulaminu.

Rozdział III
Kompetencje Rady Rodziców

Art. 10 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;
a. Program Wychowawczy Szkoły obejmujący wszystkie realizowane przez nauczycieli treści i działania o charakterze wychowawczym kierowane do uczniów,
b. Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska , obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym kierowane do uczniów , rodziców i nauczycieli.
Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów , o których mowa w punkcie 1 a. lub 1 b. program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
Art. 11 Rada Rodziców opiniuje :
a. projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
b. szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników ,
c. program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Szkole ,
d. podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń , o których mowa w § 40 ust 1, pkt …… Statutu Szkoły,
e. wzór jednolitego stroju , w przypadku jego wprowadzenia,

Art. 12 Rada Rodziców może wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela , z wyjątkiem nauczyciela stażysty.

Art. 13 Rada Rodziców może wnioskować do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. Wniosek o dokonanie zmian ma mieć formę pisemną i złożony w terminie do końca lutego.

Art. 14 Rada Rodziców ma prawo wyrażać swoją opinię o pracy nauczycieli podczas dokonywania przez Dyrektora Szkoły oceny dorobku zawodowego za staż . Rada Rodziców przedstawia swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego . Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania . Opinie powinny być wyrażone na piśmie.

Art. 15 Przedstawiciel Rady Rodziców ( w przypadku nie powołania Rady Szkoły) ma prawo brać udział w pracach Zespołu Oceniającego powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

Art. 16 Rada Rodziców wybiera delegatów do Rady Szkoły, w przypadku jej powołania.


Rozdział IV
Kompetencje Oddziałowych Rad Rodziców.

Art. 17 Oddziałowe Rady Rodziców :
1. zatwierdzają plan pracy wychowawczej dla danego oddziału na pierwszym zebraniu rodziców,
2. wspierają wychowawców klasy w realizacji programu wychowawczego i w rozwiązywaniu problemów danej klasy,
3. reprezentują wszystkich rodziców danej klasy przed innymi organami Szkoły,
4. występują z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy klasy w przypadku jednomyślności wśród wszystkich rodziców uczniów danego oddziału,
5. występują do Dyrektora Szkoły z wnioskami o wzbogacenie lub zmianę organizacji procesu dydaktycznego w danym oddziale,
6. uczestniczą w walnych zebraniach wszystkich Oddziałowych Rad Rodziców.


Rozdział V
Wewnętrzna struktura Rady Rodziców

Art. 18 Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium Rady Rodziców. Prezydium składa się z 4 – 5 osób. Członków Prezydium wybiera się w wyborach tajnych na pierwszym walnym zebraniu przedstawicieli Rad Oddziałowych zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy uprawnionych .

Art. 19 Spośród przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców wybiera się członków Komisji Rewizyjnej . Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Głównym zadaniem Komisji Rewizyjnej jest dokonywanie kontroli prawidłowości gospodarowania i wydatkowania środków pieniężnych zgromadzonych przez Radę Rodziców , a także kontrolowanie prawidłowości ich księgowania .

Art. 20 Komisja Rewizyjna może dokonywać doraźnych kontroli kasy , zgodnie z zasadami kontroli finansowej.

Art. 21 Komisja Rewizyjna może dokonywać doraźnych kontroli finansowych na wniosek Dyrektora Szkoły lub przynajmniej 30 rodziców uczniów technikum. Wniosek o kontrolę musi być złożony na piśmie do Dyrektora Szkoły lub Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców wraz z podaniem przyczyny lub powodu.

Art. 22 Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich członków, członków Rady Rodziców , innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami ( jako ekspertów )dla wykonywania określonych zadań.

Rozdział VI
Organizacja pracy Rady Rodziców

Art. 23 Zebrania Rady Rodziców szkoły odbywają się przynajmniej raz na kwartał : wrzesień , luty, czerwiec.

Art. 24 Zebrania Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców z co najmniej 2- tygodniowym wyprzedzeniem. Sekretarz Prezydium RR jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich przedstawicieli Rad Oddziałowych. Zawiadomienia o zebraniach mają być dostarczane pocztą , drogą elektroniczną lub przez ucznia , którego rodzic jest uprawniony do udziału w zebraniu.

Art. 25 W zebraniach Prezydium Rady Rodziców bierze udział Dyrektor szkoły lub upoważniona przez Dyrektora osoba , zajmująca kierownicze stanowisko w szkole.
Art. 26 Zebrania Rady Rodziców mogą być zwoływane w każdym czasie na wniosek :
a. dyrektora szkoły,
b. oddziałowych Rad Rodziców z co najmniej trzech klas,
c. organu prowadzącego,
d. organu nadzorującego
Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Rodziców powinien być przedstawiony na piśmie wraz z uzasadnieniem konieczności jego odbycia do Przewodniczącego Rady Rodziców i Dyrektora Szkoły.

Art. 27 Zebrania Rady Rodziców i zebrania Prezydium Rady rodziców są protokołowane. Każdy rodzic ma prawo wglądu do protokółów.

Art. 28 Komisja Rewizyjna przeprowadza dwie kontrole w ciągu roku szkolnego. Z każdej kontroli sporządza protokół w 3 egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazuje Dyrektorowi Szkoły , drugi Przewodniczącemu Prezydium Rady Rodziców , trzeci pozostaje w aktach.. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany przedstawić na kolejnym walnym zebraniu Rady Rodziców wyniki kontroli. Każdy rodzic ma prawo wglądu do protokółów kontroli finansowej przeprowadzanej w ramach uprawnień Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.

Art. 29 Przewodniczący Rady Rodziców na ostatnim walnym zebraniu Rady Rodziców w każdym roku szkolnym przestawia sprawozdanie z działalności Rady Rodziców. Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców są zobowiązani do przedstawienia informacji i sprawozdań z zebrań ogółowi rodzicom w danej klasie .

Art. 30 Rada Rodziców może na stronie internetowej szkoły prowadzić publikację istotnych dla niej informacji i ogłaszać komunikaty po uprzednim uzgodnieniu treści z dyrektorem Szkoły. Obsługę techniczną prowadzi nauczyciel informatyki.

Art. 31 Rada Rodziców współpracuje z pozostałymi organami Szkoły .

Art. 32 Rada Rodziców planuje swoją działalność na cały rok szkolny. Kopie planów działań Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców przekazuje Dyrektorowi Szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Szkoły.

Art. 33 Rada Rodziców współpracuje z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci .

Art. 34 Rada Rodziców może włączyć się do rozwiązywania konkretnych zadań innych organów Szkoły , proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie , nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

Art. 35 Rada Rodziców może zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.


Rozdział VII
Tryb podejmowania uchwał

Art. 36 Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwały. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Sekretarz Rady Rodziców odnotowuje uchwały w Księdze Uchwał Rady Rodziców. Do Księgi Uchwał mają wgląd dyrektor Szkoły i wszyscy rodzice uczniów.

Art. 37 Walne zgromadzenia Rady Rodziców upoważnia Prezydium Rady Rodziców do podejmowania decyzji w imieniu Rady Rodziców, z wyjątkiem uchwał dotyczących Art. 10 i Art. 11 e.

Art. 38 Uchwały Rady Rodziców nie mogą naruszać kompetencji innych organów Szkoły. Uchwały Rady Rodziców niezgodne ze statutem Szkoły z mocy prawa są nieważne.

Art. 39 W sprawach spornych rozstrzygnięcia dokonuje się zgodnie z zasadami opisanymi w Statucie Szkoły.Rozdział VIII
Zasady wyborów

Art. 40 Wybory przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców do Rady Rodziców odbywają się zgodnie z następującą procedurą :

Rozdział I
ZASADY OGÓLNE

1. Wyboru przedstawiciela Rady Oddziałowej każdej klasy ( oddziału) do Rady Rodziców szkoły przeprowadza się spośród rodziców uczniów danej klasy.
2. Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic .
3. Każdy rodzic reprezentujący ucznia ma prawo do głosowania.

Rozdział II
LICZBA KANDYDATÓW, SYSTEM WYBORCZY

1. Przedstawiciel Rady Oddziałowej do Rady Rodziców szkoły wybierany jest bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów zwykłą większością głosów.
2. Wybiera się jednego przedstawiciela Rady Oddziałowej do Rady Rodziców szkoły.
3. Na jednego kandydata wyborca może oddać tylko jeden głos.
4. Wybory przeprowadza 3 –osobowa Komisja Skrutacyjna.
5. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się w głosowaniu jawnym spośród zgłoszonych osób zwykłą większością głosów.
6. Kandydat do Komisji Skrutacyjnej musi wyrazić zgodę na udział w pracach komisji.

Rozdział III
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW na CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

1. Kandydaci na członków Rady Rodziców zgłaszani są ustnie .
2. Każdy rodzic reprezentujący ucznia ma prawo zgłosić kandydata .
3. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na udział w wyborach.


Rozdział IV
SPOSÓB GŁOSOWANIA I WARUNKI WAŻNOŚCI GŁOSU

1. W wyborach reprezentantów Rad Oddziałowych w Radzie Rodziców szkoły wyborca głosuje poprzez postawienie znaku „ x ” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.
2. Za nieważny uznaje się głos , jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „ x” obok dwóch lub większej liczby kandydatów lub nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata .
3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw oraz poczynienie dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.

Rozdział V
KARTY DO GŁOSOWANIA

1. Komisja Skrutacyjna zarządza wydrukowanie kart do głosowania.
2. Każda karta do głosowania musi być opieczętowana pieczątką szkoły .
3. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik 1 do procedury


Rozdział VI
USTALENIE WYNIKÓW WYBORÓW

1. Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania w sali , w której przeprowadzono wybory.
2. Przy ustalaniu wyników wyborów mogą być obecni obserwatorzy organu prowadzącego i organu nadzorującego szkołę.
3. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z wyników głosowania w dwóch egzemplarzach.
4. W protokóle wymienia się odpowiednio liczby :
1) osób uprawnionych do głosowania ,
2) wyborców , którym wydano karty do głosowania ,
3) oddanych kart do głosowania ,
4) kart nieważnych ,
5) kart ważnych ,
6) głosów nieważnych , z podaniem przyczyn ich nieważności ,
7) nazwiska osoby , która wygrała wybory.
5. Protokół z wynikami głosowania odczytuje przewodniczący komisji się bezpośrednio po zakończonej pracy Komisji Skrutacyjnej.
6. Jeden egzemplarz protokółu z głosowania przekazywany jest do protokółu Rady Rodziców, drugi egzemplarz dyrektorowi szkoły.
7. Dokumenty z wyborów umieszcza się w zalakowanej i opisanej kopercie i przekazuje się je dyrektorowi szkoły w depozyt.

załącznik 1
WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA

1.  ……………………………….

2.  ……………………………….
……………………………….

4.  ……………………………….

5.  ……………………………….

…  ……………………………….
Art. 41 Wybory Prezydium Rady rodziców przeprowadza się zgodnie z następującą procedurą :

Rozdział I
ZASADY OGÓLNE

1. Wyboru członków Prezydium Rady Rodziców i członków komisji rewizyjnej przeprowadza się spośród przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców .
2. Każdy przedstawiciel reprezentujący rodziców poszczególnych oddziałów ma prawo do głosowania.
3. Prezydium składa się z 4 – 5 osób.
4. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.
5. Wybory członków Prezydium przeprowadza się jako pierwsze, zaś wybory komisji Rewizyjnej jako następne.

Rozdział II
LICZBA KANDYDATÓW, SYSTEM WYBORCZY

1. Członkowie Prezydium wybierani są bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Na jednego kandydata wyborca może oddać tylko jeden głos.
3. Wybory przeprowadza 3 –osobowa Komisja Skrutacyjna.
4. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się w głosowaniu jawnym spośród zgłoszonych osób zwykłą większością głosów.
5. Kandydat do komisji Skrutacyjnej musi wyrazić zgodę na udział w pracach komisji.
6. Prezydium na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego Rady Rodziców , zastępcę przewodniczącego , sekretarza i skarbnika według większości głosów.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie wchodzą w skład Prezydium Rady Rodziców.

Rozdział III
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW na CZŁONKÓW PREZYDIUM I KOMISJI REWIZYJNEJ RADY RODZICÓW

1. Kandydaci na członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej zgłaszani są ustnie .
2. Każdy przedstawiciel Oddziałowej Rady Rodziców ma prawo zgłosić kandydata .
3. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na udział w wyborach.

Rozdział IV
SPOSÓB GŁOSOWANIA I WARUNKI WAŻNOŚCI GŁOSU

1. W wyborach Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej wyborca głosuje poprzez postawienie znaku „ x ” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.
2. Za nieważny uznaje się głos , jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „ x” obok dwóch lub większej liczby kandydatów lub nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata .
3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw oraz poczynienie dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.
4. Karty do głosowania wrzuca się osobiście do zapieczętowanej urny.

Rozdział V
KARTY DO GŁOSOWANIA

1. Komisja Skrutacyjna zarządza wydrukowanie kart do głosowania.
2. Każda karta do głosowania musi być opieczętowana pieczątką szkoły .
3. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik 1 do procedury


Rozdział VI
USTALENIE WYNIKÓW WYBORÓW

1. Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania w sali , w której przeprowadzono wybory.
2. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z wyników głosowania w dwóch egzemplarzach.
3. W protokóle wymienia się odpowiednio liczby :
1) osób uprawnionych do głosowania ,
2) wyborców , którym wydano karty do głosowania ,
3) oddanych kart do głosowania ,
4) kart nieważnych ,
5) kart ważnych ,
6) głosów nieważnych , z podaniem przyczyn ich nieważności ,
7) nazwiska osoby , która wygrała wybory.
4. Protokół z wynikami głosowania odczytuje przewodniczący komisji bezpośrednio po zakończonej pracy Komisji Skrutacyjnej.
5. Jeden egzemplarz protokółu z głosowania przekazywany jest do protokółu Rady Rodziców, drugi egzemplarz dyrektorowi szkoły.
6. Dokumenty z wyborów umieszcza się w zalakowanej i opisanej kopercie i przekazuje się je dyrektorowi szkoły w depozyt.
7. Wzór karty do głosowania zawarty jest w załączniku 1
Rozdział IX
Gospodarka finansowa

Art. 42 Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Art. 43
1. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu Rady Rodziców Szkoły. Propozycję wysokości składki dla całej szkoły przedstawia Zarząd Rady Rodziców.
2. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców ,Rada Oddziałowa może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub na obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców. Rada Oddziałowa może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców ,których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Wniosek o obniżenie składki lub zwolnienie składają zainteresowani rodzice lub wychowawca klasy


Art. 44
Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
Prezydium Rady Rodziców może wydatkować zgromadzone środki na :
1. dofinansowanie imprez i uroczystości o charakterze ogólnoszkolnym, jak np. Dzień Patrona , Dzień Sportu , Dzień Dziecka
2. dofinansowanie organizacji finałów szkolnych olimpiad, konkursów przedmiotowych , artystycznych sportowych i innych ,
3. dofinansowanie kosztów udziału młodzieży w zawodach , konkursach i olimpiadach o charakterze międzyszkolnym , gminnym , powiatowym, wojewódzkimi i ogólnopolskim,
4. dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,
5. częściowe dofinansowanie klasowych wycieczek historyczno-turystycznych, do kina, teatru itp.
6. zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów w sporcie , w nauce i innej działalności szkolnej ,
7. zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego, niezbędnego do wzbogacania procesu dydaktycznego,
8. zakup prasy i periodyków na wyposażenie czytelni ,
9. wydatki związane z prowadzeniem kroniki szkolnej,
10. zakup środków czystości, leków do szkolnych apteczek,
11. zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu szkolnego,
12. remonty i naprawy sprzętu szkolnego,
13. wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości ,
14. podróże służbowe uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców,
15. na kapitał założycielski dla utworzenia określonej działalności gospodarczej,
16. dofinansowanie innej działalności statutowej szkoły.

Art. 45 Środki zgromadzone przez Radę Rodziców mogą być lokowane na kontach terminowych, rachunku bieżącym, w akcjach , funduszach inwestycyjnych . Zyski z lokat stanowią dochód Rady Rodziców.

Art. 46 Środki pozyskane od ofiarodawców , sponsorów lub organizacji mają być wydatkowane zgodnie z życzeniem wpłacających. W przypadku braku wskazania sposobu ich wydatkowania stosuje się zasady z Art. 39.

Art. 48 Rada Rodziców upoważnia Przewodniczącego i jego zastępcę do dysponowania środkami zgromadzonymi przez Radę Rodziców. Wydatkowanie - uzgadniane z dyrektorem szkoły.

Art. 49 Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów regulują odrębne przepisy.

Art. 50 Wszelkie ruchomości i urządzenia zakupione z funduszy Rady rodziców szkoły stają się własnością szkoły i podlegają inwentaryzacji.Rozdział X
Postanowienia końcowe

Art. 51 Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej o treści „ Rada Rodziców Zespołu Szkół w Jaświłach ” , a także pieczęci do operacji finansowych o treści jak poprzednia z dopiskiem numeru konta.

Art. 52 Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców , członkowie Prezydium , członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji na wniosek 1/3 Rady Rodziców lub umotywowany wniosek Dyrektora Szkoły.

Art. 53 Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są zgodnie z ustaleniami przyjętymi w Statucie Zespołu Szkół w Jaświłach.


Regulamin zatwierdzony uchwałą RR z dnia ………………………
i przyjęty do stosowania od ……………………………………………………………………………………….
/ podpis Przewodniczącego Rady Rodziców /

…………………………………………………………
/ podpis Dyrektora Szkoły/


………………………………………, ………………………………..

#LINKS#

  Oficjalna witryna Zespołu Szkół w Jaświłach
(c) Jacek, 1999-2013


     
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry
/