Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach - +

 

 

GDZIE JESTEŚMY?

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach

Jaświły 71

19-124 Jaświły

tel. 085 7168051

      085 7278050

fax. 085 7278051

 

 Dyrektor - Beata Komosa
085 7278052

 Wicedyrektor - Halina Bierć
085 7278055

 Intendentka: 085 7278053

 Pokój naucz. 085 7278054

 Pedagog: 085 7278056

 Higienistka: 085 7278058

 Dyżurka: 085 7278057

 

email:sekretariat@jaswily.pl

 

 

| |
  Przetarg nieograniczony na usługę naprawy głównej i modernizacji autobusu
   Opublikowano 21-06-2012 o godz: 17:01  przez użytkownika: jacek

Zespół Szkół w Jaświłach
Jaświły 71
19-124 Jaświły
tel: (85) 7278050, fax: (85)7278051
e-mail: sekretariat@jaswily.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony na usługę naprawy głównej i modernizacji autobusu Autosan H9-21.41S dla Zespołu Szkół w Jaświłach.
Nazwa i kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 50 11 31 00 - 1 – Usługi w zakresie napraw autobusów.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
Termin realizacji zamówienia do 31 sierpnia 2012r.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Oferty należy składać do dnia 2 lipca 2012 roku do godz. 10.00 w Zespole Szkół w Jaświłach, 19-124 Jaświły 71.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 lipca 2012 r. w Zespole Szkół w Jaświłach o godz. 10.05.

Do kontaktu z oferentami:
Mirosław Pycz – tel: (85) 727 80 50

Bliższe szczegóły o przetargu zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą
można otrzymać w Zespole Szkół w Jaświłach sekretariacie.
SiWZ dostępna jest na stronie internetowej: www.zespolszkol.jaswily.pl .
Kryterium oceny oferty jest cena -100%.
Oferta powinna spełniać wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O zamówienie mogą się ubiegać oferenci, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 Pzp tj:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają doświadczenie, potencjał techniczny i finansowy, dysponują osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


Dyrektor
Zespołu Szkół w Jaświłach
mgr Mirosław Pycz

SIWZ

Korekta_Specyfikacji_Istotnych_Warunkow_Zamowienia.doc

#LINKS#

  Oficjalna witryna Zespołu Szkół w Jaświłach
(c) Jacek, 1999-2013


     
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry
/