Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach - +

 

 

GDZIE JESTEŚMY?

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach

Jaświły 71

19-124 Jaświły

tel. 085 7168051

      085 7278050

fax. 085 7278051

 

 Dyrektor - Beata Komosa
085 7278052

 Wicedyrektor - Halina Bierć
085 7278055

 Intendentka: 085 7278053

 Pokój naucz. 085 7278054

 Pedagog: 085 7278056

 Higienistka: 085 7278058

 Dyżurka: 085 7278057

 

email:sekretariat@jaswily.pl

 

 

| |
  Przetarg nieograniczony - przewóz uczniów do szkoły
   Opublikowano 17-08-2010 o godz: 16:20  przez użytkownika: jacek
Zespół Szkół w Jaświłach
Jaświły 71
19-124 Jaświły
tel: (85) 7278050, fax: (85)7168051
e-mail: sekretariat@jaswily.pl


Ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia w zakresie „przewozu uczniów do szkoły poprzez zakup biletów miesięcznych” dla Zespołu Szkół w Jaświłach na rok szkolny 2010/2011 z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia.

Nazwa i kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 60112000-9
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
Termin realizacji zamówienia od 1 września 2010 roku do ostatniego dnia nauki w roku szkolnym 2010/2011.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Oferty należy składać do dnia 24 sierpnia 2010 roku do godz. 11.00 w Zespole Szkół w Jaświłach, 19-124 Jaświły.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 sierpnia 2010 roku w Zespole Szkół w Jaświłach
o godz. 11.10.
Do kontaktu z oferentami upoważnione są: Beata Komosa –tel: (85) 727-80-55
Marianna Moniuszko tel: (85) 727 80 50
Bliższe szczegóły o przetargu zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą
można otrzymać w Zespole Szkół w Jaświłach, sekretariat –pokój nr 13.
SiWZ dostępna jest na stronie internetowej: www.zespolszkol.jaswily.pl .
Kryterium oceny oferty jest cena -100%.
Oferta powinna spełniać wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O zamówienie mogą się ubiegać oferenci, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 Pzp tj:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają doświadczenie, potencjał techniczny i finansowy, dysponują osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


Dyrektor
Zespołu Szkół w Jaświłach
mgr Mirosław Pycz

SIWZ

zal._nr_1_-_progn._il._uczniow.doc

Zalaczniki_2344a.doc

Zal.5_-_oferta_-_przewoz_uczniow.doc

zal._nr_6_-_wzor_umowy_na_przewoz_uczniow_2010.doc

#LINKS#

  Oficjalna witryna Zespołu Szkół w Jaświłach
(c) Jacek, 1999-2013


     
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry
/