Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach - +

 

 

GDZIE JESTEŚMY?

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach

Jaświły 71

19-124 Jaświły

tel. 085 7168051

      085 7278050

fax. 085 7278051

 

 Dyrektor - Beata Komosa
085 7278052

 Wicedyrektor - Halina Bierć
085 7278055

 Intendentka: 085 7278053

 Pokój naucz. 085 7278054

 Pedagog: 085 7278056

 Higienistka: 085 7278058

 Dyżurka: 085 7278057

 

email:sekretariat@jaswily.pl

 

 

| |
  Projekt Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna"
   Opublikowano 26-03-2010 o godz: 09:23  przez użytkownika: jacek
17 marca 2010 r. skierowano do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji z partnerami społecznymi projekty:
• uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna",
• rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekty zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej MEN.

Cele programu:
1. wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę:
• w klasach I-III szkoły podstawowej,
• w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
• w klasie II gimnazjum,
• w klasie II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
• w klasie II ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
• w klasie V ogólnokształcącej szkoły baletowej.

2. wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego dla uczniów:
• słabo widzących,
• niesłyszących,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów, tj. ze względu na:
1) kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.);
2) przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, poza kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;
3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży;
W przypadku, kiedy uczeń spełnia więcej niż jedno kryterium do objęcia pomocą decyzję w sprawie jego wyboru pozostawia się rodzicowi (prawnemu opiekunowi, rodzicowi zastępczemu) ucznia.
Sposób realizacji i finansowania programu:
Zakłada się, że Programem objętych zostanie ok. 475 557 uczniów.
Na realizację programu zaplanowano w ustawie budżetowej na 2010 r. 103 350 tys. zł, ze środków zaplanowanych w rezerwie celowej Nr 26 budżetu państwa „Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna".
Propozycje dofinansowania zakupu podręczników wynoszą:
Organem koordynującym program będzie Minister Edukacji Narodowej. Koordynatorem programu na szczeblu wojewódzkim będzie wojewoda, realizujący zadanie przez kuratora oświaty. W przypadku szkół artystycznych koordynatorem programu będzie Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

#LINKS#

  Oficjalna witryna Zespołu Szkół w Jaświłach
(c) Jacek, 1999-2013


     
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry
/