Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach - +

 

 

GDZIE JESTEŚMY?

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach

Jaświły 71

19-124 Jaświły

tel. 085 7168051

      085 7278050

fax. 085 7278051

 

 Dyrektor - Beata Komosa
085 7278052

 Wicedyrektor - Halina Bierć
085 7278055

 Intendentka: 085 7278053

 Pokój naucz. 085 7278054

 Pedagog: 085 7278056

 Higienistka: 085 7278058

 Dyżurka: 085 7278057

 

email:sekretariat@jaswily.pl

 

 

| |
  KRYTERIA PRZYNALEŻNOŚCI DO PODLASKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE
   Opublikowano 08-09-2009 o godz: 06:27  przez użytkownika: jacek
Przedstawiamy kryteria, jakie musi spełnić szkoła by znaleźć się w gronie szkół promujących zdrowie.


Warunki wstępne
• Aktywność na rzecz promocji zdrowia w szkole/placówce i środowisku (działania te są zawarte i widoczne w misji i wizji szkoły).
• Przekonanie Dyrektora oraz większości Rady Pedagogicznej (60%) o słuszności idei Szkoły Promującej Zdrowie.
• Aktywność i twórcze zaangażowanie w realizację ścieżki edukacyjnej - edukacja prozdrowotna (lub innych form realizacji edukacji zdrowotnej w przypadku placówki).
Szkoła/placówka przesyła do Kuratorium Oświaty w Białymstoku zgłoszenie zawierające informacje o stopniu realizacji warunków wstępnych. Po ocenie przez koordynatora stopnia spełniania wymagań wstępnych szkole zostaje przyznany Akces przynależności. Akces ma ważność trzy lata.

Okres przygotowawczy

Okres przygotowawczy trwa minimum 2 lata, w czasie którego niezbędne jest:
• odbycie form doskonalenia RP z obszaru SzPZ (w tym obowiązkowe szkolenie „Jak tworzymy szkołę/placówkę promującą zdrowie” prowadzone przez edukatora edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia),
• powołanie koordynatora i szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia (w którym 60% składu będą stanowili nauczyciele, pozostali to uczniowie, pracownicy administracji, rodzice),
• podjęcie systemowych działań w zakresie promocji zdrowia - diagnoza, planowanie, realizacja, ewaluacja,
• stałe badanie stopnia zadowolenia ze szkoły całej społeczności szkolnej,
• opracowanie raportu zawierającego opis realizacji podjętych działań,
• podjęcie uchwały o chęci przystąpienia do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie,
• przesłanie pisemnej deklaracji przystąpienia do sieci wraz z opracowanym raportem do Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Przyjęcie do sieci wojewódzkiej

Po upływie okresu przygotowawczego Koordynator i Zespół Wojewódzki występuje do Podlaskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przyznanie szkole Certyfikatu przynależności do sieci wojewódzkiej, pod warunkiem :
1. Podtrzymania przez 60% rady pedagogicznej gotowości wstąpienia do Sieci SPZ.
2. Pozytywnej oceny przedstawionego przez szkołę raportu, który będzie zawierał:
• wyniki diagnozy, opis problemu priorytetowego, sprawozdanie z realizacji projektu mającego na celu rozwiązywanie problemu priorytetowego, ewaluacja projektu;
• opis stopnia akceptacji środowiska dla idei SzPZ w tym stopień świadomości i zaangażowania RP;
• opis realizacji w szkole ścieżki prozdrowotnej, a w placówkach opis realizacji przyjętego programu edukacji zdrowotnej;
• informację o współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
• informację w jakim zakresie przeszkolono radę pedagogiczną, uczniów, rodziców, administrację (w tym obowiązkowo informacja o terminie, miejscu oraz o osobie prowadzącej szkolenie „Jak tworzymy szkołę/placówkę promującą zdrowie?”);
• opis pracy szkolnego koordynatora i zespołu wspierającego;
• informację na temat wyników monitorowania samopoczucia całej społeczności szkolnej (stopnia zadowolenia ze szkoły);
• opis dostępnego dla szkoły sposobu współpracy ze służbą zdrowia.
Raport powinien być zwięzły, poszczególne elementy tego raportu powinny być przygotowane przez różne osoby czy zespoły, (w szkołach wskazane jest aby część raportu opracowali uczniowie).
Szkoła (placówka) przyjęta do sieci otrzymuje
Certyfikat przynależności do sieci.
Certyfikat jest ważny przez kolejne trzy lata.
Przed upływem tego okresu szkoła składa kolejny raport.
Dwukrotne przyznanie szkole certyfikatu skutkuje po raz trzeci przyznaniem szkole/placówce stałego tytułu szkoły promującej zdrowie.

#LINKS#

  Oficjalna witryna Zespołu Szkół w Jaświłach
(c) Jacek, 1999-2013


     
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry
/